Strategische beleidsplannen

Uitzicht over Mechelen
Een strategisch beleidsplan toerisme heeft tot doel de toeristische positie van de stad of de regio te verbeteren. Die betere marktpositie geldt extern, door een betere positionering van de regio ten opzichte van haar belangrijkste toeristische markten. Ze geldt echter ook intern, door een visie op toerisme aan te reiken in relatie tot cultuur, natuur, erfgoed, ruimtelijke ordening, tewerkstelling en andere relevante flankerende beleidsdomeinen.

De toeristische beleidsmaker bepaalt niet alleen het toeristisch product en de reputatie van zijn bestemming. Op internet en zeker via sociale media wordt van alles geschreven over de bestemming, al dan niet positief. Toeristen onthalen gebeurt zowel in het logies, door taxi-chauffeurs en andere actoren als door de toeristische dienst. Projecten moeten vandaag de dag voldoen aan stedenbouwkundige normen, milieueisen, veiligheids- en mobiliteitsplannen enz... Bovendien wordt de concurrentie steeds groter en zijn de klanten minder trouw.

Om alle partners in de toeristische sector mee achter een zelfde visie en een actieplan te krijgen, kan best volgens een strategisch denkkader te werk worden gegaan. Dit kader positioneert de regio ten opzichte van de concurrerende regio’s, situeert de sterke en zwakke punten van de regio en komt uiteindelijk op basis van deze objectieve kenmerken tot een aantal beleidsconcepten. Het is uiteraard van belang de verschillende partners voldoende te betrekken tijdens het proces.
Een strategisch plan biedt volgende voordelen:

  • het verbreedt het draagvlak voor de toeristische ontwikkeling;
  • het concentreert de middelen zodat versnippering wordt vermeden;
  • het zorgt er voor dat de middelen voor de diverse aspecten van het toeristisch beleid ingezet worden binnen eenzelfde visie;
  • het stelt de rollen van de toeristische actoren scherp;
  • het vertolkt de positie van toerisme in relatie tot andere beleidsdomeinen.

Toerisme Vlaanderen geeft enerzijds financiële ondersteuning voor de opmaak van toeristische strategische plannen en anderzijds een inhoudelijke en methodologische ondersteuning van het lokale en regionale planningsproces. Toerisme Vlaanderen ondersteunt de opmaak van de plannen van de toeristische regio’s, uitgaande van de regiowerking, en de kunststeden. Toerisme Vlaanderen ontwikkelde ook een methodologie voor het opstellen van strategische plannen.