Veelgestelde vragen over subsidies Toerisme voor Allen

.

Het indienen van een subsidieaanvraag ...

 • Hoe moet ik een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen?
  Om een aanvraag tot subsidie in te dienen, gebruik je het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dat vul je in en stuur je aangetekend op naar Toerisme Vlaanderen. Het formulier kan je hier (doc) downloaden.
 • Kan iedereen infrastructuursubsidies krijgen?
  Elke uitbater van een jeugdverblijfcentrum dat erkend is of een principiële erkenning heeft (op basis van de bouwplannen), komt in aanmerking voor infrastructuursubsidies (en animatiesubsidies) via het decreet 'Toerisme voor Allen'.
 • Moet ik een vzw zijn om in aanmerking te komen voor subsidies Toerisme voor Allen?
  Neen, het maakt niet uit of het centrum wordt uitgebaat door een privé-persoon, een vennootschap, een feitelijke vereniging, een plaatselijke (jeugd)groep of een vzw.
 • Moet ik over een minimum aantal slaapplaatsen beschikken om in aanmerking te komen voor subsidies Toerisme voor Allen?
  Neen, ook wat de capaciteit betreft, is er geen minimum opgelegd om in aanmerking te komen voor subsidies Toerisme voor Allen.
 • Waarvoor kan ik subsidie krijgen bij Toerisme Vlaanderen?

Alle erkende verblijven kunnen subsidies krijgen van maximaal 40 % van de kosten voor:
     - toegankelijkheidsaanpassingen aan bestaande gebouwen (zie criteria);
     - extern toegankelijkheidsadvies;
     - proef- of themagerichte projecten;
     - animatie gericht op (éénouder)gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die in armoede leven en senioren.
Erkende verblijven met een jeugdlabel kunnen subsidies krijgen van maximaal 40 % van de kosten voor:
     - moderniseringswerken;
     - brandveiligheidswerken;
     - nieuwbouw;
     - toegankelijkheidsaanpassingen bij nieuwbouw en aan bestaande gebouwen (zie criteria)
Het moet steeds gaan om werken aan onroerende delen van het gebouw, nieuwe dekens, elektrische apparaten, vuilbakken of matrassen kunnen niet in aanmerking komen.

Voor onderhouds- of opfrissingswerken, voor werkzaamheden aan het privégedeelte van het verblijf of voor de aankoop van gebouwen of gronden kan geen subsidie verleend worden.

Themagerichte projecten hebben als doel de duurzaamheid of kindvriendelijkheid van het verblijf te verhogen.

Proefprojecten rond zorgtoerisme komen in 2012 ook in aanmerking voor een subsidie. Het gaat om projecten waarbij personen met een zware handicap of zorgnood, meer of betere mogelijkheden krijgen om aan vakantie deel te nemen.

 • Welke uitgaven komen in aanmerking voor animatiesubsidies?
  Dit kan gaan over animatieprojecten, al dan niet verzorgd door professionele animatoren, voor de verblijvers. Daarnaast kan je ook de aankoop van duurzaam materiaal voor animatie laten subsidiëren (zoals bijvoorbeeld speeltoestellen, audiovisueel materiaal, ...). Bij een tekort aan financiële middelen om alle aanvragen te kunnen betoelagen, worden de aanvragen beoordeeld op de meerwaarde die ze bieden aan de verblijvende gasten. Het aanvraagformulier voor animatiesubsidies kan je hier (doc) downloaden.
 • Hoeveel infrastructuursubsidies kan ik maximaal krijgen?
  Een plafond is niet vastgelegd. Wel staat in het decreet dat je maximaal 40 % van de werkelijke uitgaven kan laten subsidiëren. Het kan dus ook minder zijn.
 • Mag de BTW opgenomen worden in de kostenraming?
  Als je een btw-nummer hebt, wordt de btw niet meegerekend bij het bepalen van het subsidiebedrag. Als je geen btw-nummer hebt, mag de btw opgenomen worden in de kostenraming, en kan dit bedrag dus mee gesubsidieerd worden.
 • Kan de kost voor een architect of veiligheidscoördinator ook worden gesubsidieerd?
  Kosten voor architect en veiligheidscoördinator kunnen voor 7 % van de totale projectkost worden ingebracht. Op deze 7 % kan ook 40 % subsidie worden toegekend.
 • Welke documenten zijn geldig als bewijs van de exploitatie- of eigenaarsstructuur van mijn verblijf?
  Naast een eigendomsakte kunnen ook een erfpachtovereenkomst, huurovereenkomst of recht van opstal ingediend worden. De looptijd van deze overeenkomsten moet minimaal 5 jaar (voor subsidiebedragen lager dan 50 000 euro) of 15 jaar (voor subsidiebedragen vanaf 50 000 euro) zijn.
 • Mag ik de werken al opstarten als ik nog geen definitieve goedkeuring van de subsidie heb?
  Ja, in principe kan je 14 dagen na het indienen van het aanvraagdossier de geplande werken starten. Je moet wel Toerisme Vlaanderen op de hoogte brengen van de start van de werken, zodat er vooraf nog een inspectie ter plaatse kan gebeuren. Je hebt dan nog geen zekerheid omtrent de toekenning van de subsidie. Het risico bestaat dus dat de aangevraagde subsidie niet zal worden goedgekeurd en je de uitgevoerde werken volledig voor eigen rekening zal moeten nemen.
 • Kan ik bouwwerken die ik vroeger uitvoerde, nog gesubsidieerd krijgen?
  Neen, de werken mogen nog niet gestart zijn op het moment dat u subsidie aanvraagt.
 • Kan ik subsidies krijgen als mijn verblijf zonevreemd ligt?
  Als de verbouwingen een stedenbouwkundig attest noodzakelijk maken, moet dit bij de subsidieaanvraag gevoegd worden. Huizen die niet juist gezoneerd liggen, komen daarom niet in aanmerking voor subsidiëring van vergunningsplichtige werken. Voor kleinere werken die geen stedenbouwkundig attest vereisen, is een infrastructuursubsidie wel mogelijk.
 • Wanneer weet ik of de aangevraagde subsidie wordt toegekend?
  Op het moment dat je een officieel schrijven ontvangt van Toerisme Vlaanderen, met daarin het toegekende subsidiebedrag, ben je zeker van de toekenning van de subsidie.
 • Moet ik met een architect werken?
  Niet noodzakelijk, je mag de werken ook zelf plannen. Uiteraard dien je wel rekening te houden met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Als deze voorschrijven dat een architect noodzakelijk is om een stedenbouwkundige vergunning te kunnen verkrijgen, moet je uiteraard wel een architect inschakelen.

 

Je ontving al een subsidie ...
 

 • Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?
  De subsidie wordt uitbetaald na het indienen van de verantwoordingsstukken en mits de goedkeuring van deze verantwoordingsstukken door een inspecteur van Toerisme Vlaanderen. Je moet dus aan prefinanciering doen.
 • Welke documenten kan ik indienen ter verantwoording van de subsidie?
  Enkel facturen kunnen aanvaard worden als verantwoordingstuk. Je stuurt een kopie van de factuur ter verantwoording naar Toerisme Vlaanderen, liefst vergezeld van een betalingsbewijs. Naast de facturen moet je namelijk ook een bewijs van betaling kunnen voorleggen. Elk bedrag boven de 250 euro moet kunnen gestaafd worden via bankrekeninguittreksel (dus niet cash betaald). De originele facturen zullen worden gecontroleerd en afgestempeld door een inspecteur van Toerisme Vlaanderen, die ter plaatse de uitvoering van de werken komt vaststellen.
  Voor animatiesubsidies kunnen ook de contracten van jobstudenten of onkostenvergoeding aan vrijwilligers ter verantwoording worden ingediend.
 • Moeten de verantwoordingsstukken ook aangetekend worden verstuurd?
  Neen. Je stuurt best wel een kopie van de facturen en betalingsbewijzen op naar Toerisme Vlaanderen. 
 • Kan een toegekende subsidie in schijven worden uitbetaald?
  Ja, indien een deel van de werken al zijn uitgevoerd, dan kan je hiervoor verantwoordingsstukken indienen. Na de goedkeuring van deze verantwoordingsstukken door een inspecteur van Toerisme Vlaanderen, kunnen ze uitbetaald worden.
 • Ben ik verplicht om altijd drie verschillende offertes op te vragen?
  Bij grotere bouwwerken kan je best de raming opsplitsen in verschillende loten, bijvoorbeeld elektriciteit, timmerwerk, …. Voor elk lot dat hoger geraamd wordt dan 5 500 euro, moet je minstens drie verschillende offertes kunnen voorleggen.
  Wanneer je niet voldoet aan deze bepaling, kan Toerisme Vlaanderen weigeren om de toegekende financiële steun uit te betalen.
 • Ben ik verplicht om de goedkoopste offerte te kiezen voor het uitvoeren van werken in het verblijf?
  Neen, andere argumenten kunnen doorslaggevend zijn bij de keuze van de aannemer. Niet enkel de prijs, maar ook de timing of de kwaliteit kunnen doorslaggevend zijn bij de keuze, maar dit moet dan schriftelijk gemotiveerd worden.
 • Heb ik nog verplichtingen nadat de laatste (schijf van) uitbetaling gebeurde?
  Wanneer je subsidies ontving, heb je ook een aantal jaarlijkse verplichtingen. Deze verplichtingen starten pas vanaf het moment dat de subsidie volledig uitbetaald is.

Je kreeg minder dan 2 000 euro subsidie:
     - Je verbindt jezelf ertoe om het gebouw gedurende minimaal 5 jaar open te
       houden in het kader van Toerisme voor Allen.
     - Toerisme Vlaanderen behoudt een inzagerecht in de boekhouding en de
       begroting van de aanvrager.

Je kreeg tussen 2 000 euro en 50.000 euro subsidie:
     - Je verbindt jezelf ertoe om het gebouw gedurende minimaal 5 jaar open te
       houden in het kader van Toerisme voor Allen.
     - Gedurende 5 jaar bezorg je jaarlijks, vóór 1 juli, een financieel verslag aan
       Toerisme Vlaanderen.
     - Toerisme Vlaanderen behoudt een inzagerecht in de boekhouding en de
       begroting van de aanvrager.

Je kreeg een subsidie voor een nieuwbouwproject en/of een subsidiebedrag vanaf 50 000 euro:
     - Je verbindt jezelf ertoe om het gebouw gedurende minimaal 15 jaar open te
       houden in het kader van Toerisme voor Allen.
     - Gedurende 15 jaar bezorg je jaarlijks, vóór 1 juli, een financieel verslag aan
       Toerisme Vlaanderen.
     - Toerisme Vlaanderen behoudt een inzagerecht in de boekhouding en de
       begroting van de aanvrager.

 • Hoelang ben ik verplicht om een financieel verslag door te sturen naar Toerisme Vlaanderen?
  Je bent verplicht om deze documenten in te dienen gedurende:
       - een periode van minimaal 15 jaar als de subsidie meer dan 50 000 euro
         bedraagt;
       - een periode van minimaal 5 jaar als de subsidie lager is dan 50 000 euro.
 • Hoe moet een financieel verslag eruit zien?
  In het financiële verslag is de verantwoording terug te vinden van de gekregen subsidiemiddelen en de financiële resultaten van het voorbije kalenderjaar.

          Als je een particuliere uitbater bent (geen rechtspersoon), kan je gebruik maken van het invulformulier dat je hier kan downloaden. Je kan het formulier ook aanvragen bij Toerisme Vlaanderen, dienst Toerisme voor Allen.

          Indien de exploitatie van het verblijf gebeurt door een vzw dien je de resultatenrekening van de vzw in als financieel verslag.

          Als de vzw deel uitmaakt van een grotere vzw dien je de resultatenrekening van het verblijf zelf in als financieel verslag, en niet de resultatenrekening van de grotere vzw waar het verblijf deel van uitmaakt.

 • Mag ik mijn kamphuis volgend jaar herbestemmen?
  Vooraleer je de laatste schijf van subsidies ontvangt, moet je jezelf engageren om nog minstens 5 jaar (voor subsidiebedragen lager dan 50 000 euro) of 15 jaar (voor subsidiebedragen vanaf 50 000 euro) het verblijf uit te baten. Als je binnen deze termijn toch een andere bestemming geeft aan het verblijf, moet je een deel van de subsidies terugbetalen.