Nieuw logiesdecreet in de steigers

Op 27 januari 2016 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van nieuw logiesdecreet goed. Het huidige logiesdecreet dateert van 2008. Dat decreet heeft de algemene kwaliteit van het logiesaanbod in Vlaanderen fors doen toenemen en heeft orde geschapen in het logieslandschap. De vele evoluties die zich de laatste jaren binnen het toeristische speelveld voordeden, zoals de opkomst van internetplatformen en creatieve logiesvormen, maken meer flexibiliteit nodig. Het nieuwe logiesdecreet wordt naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van 2017 van kracht.

Naar het huidige logiesdecreet
(website Departement internationaal Vlaanderen)

Lees de integrale tekst van het nieuwe logiesdecreet op de website van het Vlaams Parlement 

Bekijk hier de principieel goedgekeurde brandveiligheidsnormen voor toeristische logies

Bekijk hier de principieel goedgekeurde exploitatienormen voor toeristische logies

Bekijk hier de principieel goedgekeurde logiessubsidies


Het nieuwe logiesdecreet moet de regels voor het uitbaten van logies eenvoudiger maken. Die administratieve vereenvoudiging is in het voordeel van zowel de logiesuitbater als de overheid.

De parlementsleden vertrokken bij hun voorstel vanuit een aantal principes:

 • Veiligheid en kwaliteit vormen de essentie en gelden voor iedereen
  Elke logiesuitbater die mensen tegen betaling te slapen legt, zal moeten voldoen aan dezelfde basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform. Elk logies moet brandveilig en verzekerd zijn, goed onderhouden en proper zijn, de toerist voldoende informeren en voldoen aan minimale toeristische uitbatingsnormen. Maar het voorstel van logiesdecreet regelt geen zaken die al in andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame, ...
 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven
  In het voorstel vertrouwt de overheid erop dat de logiesuitbater de basisnormen zal volgen, ook zonder de bewijzen te moeten opsturen ‘naar Brussel’. De verplichte aanmelding of vergunning verdwijnen dus in dit voorstel voor nieuw logiesdecreet. De uitbater moet aan de basisnormen voldoen maar kan starten zonder dat een inspecteur dat vooraf is komen controleren. De toeristische uitbater moet Toerisme Vlaanderen wel op de hoogte brengen van zijn uitbating.
 • Administratieve vereenvoudiging: overheid als coach 
  De parlementsleden willen het aantal documenten en procedures sterk verminderen zodat de klemtoon niet meer op administratieve handelingen maar op het stimuleren van kwaliteit ligt. In het decreetsvoorstel krijgt de uitbater die zich vrijwillig laat erkennen een comfortclassificatie (‘sterren’). Hij kan dan zelf beslissen om dat kwaliteitsniveau al dan niet te gebruiken en zichtbaar te maken. De inspecteur wordt in de toekomst een coach die logiesuitbaters helpt om de basisnormen te volgen en hem of haar stimuleert om zich te laten erkennen.
 • De overheid controleert gericht
  Minder administratie maakt tijd vrij om logies te bezoeken. Een logiesuitbater kan zelf een controle vragen zodat hij of zij met een gerust hart mensen te slapen kan leggen. Maar de overheid zal ook zelf proactief of bij twijfels en klachten controles uitvoeren. Elke uitbater moet immers aan de basisnormen voldoen.
 • Ruimte voor innovatie, creativiteit en eigenheid
  Nadruk op enkele basisnormen inzake kwaliteit en veiligheid geeft ondernemers meer ruimte om te innoveren en om creatieve logiesvormen in de markt te zetten. Een logies hoeft zich in de toekomst niet te laten opsluiten in één categorie. Het voorstel voor nieuw logiesdecreet laat meer flexibiliteit toe zodat dit kader ook geldt voor nieuwe logiesvormen en de vele initiatieven uit de deeleconomie.
 • Tussenpersonen gaan mee in het bad
  Het logiesdecreet bevat ook bepalingen voor tussenpersonen (online platformen, boekings- en verhuurkantoren) die logies aan de markt aanbieden. De overheid zal bijvoorbeeld adressen van logies kunnen opvragen bij deze tussenpersonen om gerichte controles te kunnen uitvoeren.

Op enkele uitzonderingen na zal het nieuwe logiesdecreet gelden voor alle vormen van verblijfslogies die tegen betaling voor één of meer nachten aan de toeristische markt worden aangeboden. Hostels (jeugdherbergen) en vakantiecentra (toerisme-voor-allen-verblijven voor volwassenen) zullen voortaan ook onder het logiesdecreet vallen. Het decreet geldt niet voor gratis logies (Couchsurfing, gastgezinnen, …), occasionele verhuur rechtstreeks aan familie en vrienden, vele vormen van jeugdlogies (evenementencampings, bivakzones en kampterreinen voor jeugdverenigingen, jeugdlokalen en jeugdverblijfcentra type A, B en C).

Volgende stappen:

 1. De Raad van State geeft advies over de principieel goedgekeurde uitvoeringsbesluiten
 2. De Vlaamse Regering keurt na een gunstig advies van de Raad van State de uitvoeringsbesluiten definitief goed
 3. Het nieuw logiesdecreet treedt in werking