FAQ thematische impulsprogramma's Hefboomprojecten 2015

Cover handleding Hefboomprojecten 2015
Heb je nog vragen over de inhoud van en de procedure voor de thematische impulsprogramma's Hefboomprojecten 2015, dan vind je in onderstaand lijstje van veel gestelde vragen hoogstwaarschijnlijk het antwoord.

Doelstellingen impulsprogramma's

Thematische indeling

Vlaamse Meesters

Kernattracties

Meetinginfrastructuur

Algemene subsidiebepalingen

Betoelaagbare kosten

Procedure

Evaluatie en beoordelingscriteria

 


 Doelstellingen Impulsprogramma’s

 • Hoeveel budget is er beschikbaar?

Er is een budget beschikbaar van 75 miljoen euro voor de ganse legislatuur en voor alle impulsprogramma’s samen (dus ca. 15 miljoen euro per jaar). Dit is inclusief de oproep voor fietsen en wandelen; daarvoor is 2,5 miljoen euro voorzien voor de ganse legislatuur. Er is noch een opsplitsing van het budget per thematisch impulsprogramma, noch geografisch gezien.

Naar boven

 • Zijn er meerdere projecten mogelijk per stad?

Ja, ons doel is om goede projecten, met een groot internationaal toeristisch potentieel en grote hefboomwaarde, te ondersteunen. Er is geen maximum per stad, regio, organisatie of impulsprogramma. Samenwerken tussen bv. meerdere projecten in één stad kan wel een meerwaarde zijn.

Naar boven

 

 


Thematische indeling

 • Wat is ‘state-of-the-art’?

De term ‘state of the art’ is een uitdrukking voor de huidige stand van zaken, bv. van technologie of van kennis. Zo is ‘state of the art’ het hoogste niveau van ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt. Als bijvoeglijk naamwoord wordt dit ook geschreven als ‘state-of-the-art’. Het gaat dus om projecten van topniveau, toonaangevend, volgens de allernieuwste normen op het vlak van technologie, beleving, dienstverlening …

Naar boven

 • Bij welk impulsprogramma moet je indienen als het om een combinatie van thema’s gaat, bv. Vlaamse Meesters in een topattractie?

Je moet één impulsprogramma kiezen om in te dienen. De Vlaamse Meesters gaan hierbij voor op de Kernattracties. Dit neemt niet weg dat er cross-overs mogelijk zijn tussen de verschillende impulsprogramma’s.

Naar boven

Vlaamse Meesters

 • Gaat het enkel om de ‘officiële’ Vlaamse Meesters?

We vertrekken van de schilderkunst van de Vlaamse Meesters én het historisch patrimonium uit die periode, maar we leggen ook de link met de moderne en hedendaagse kunstenaars in onze regio’s en we maken cross-overs met andere kunsten (bv. wandtapijten, muziek, strips, street art …) en productlijnen (eet-, drink- en tafelcultuur, wielercultuur, creatieve industrieën …).

Naar boven

Kernattracties

 • Wat zijn kernattracties?

We focussen op gerichte investeringen in topbelevingen. Kernattracties spelen de troeven van de (deel)bestemming uit en versterken de identiteit van de (deel)bestemming. Ze prikkelen bezoekers ook om steden en regio’s te combineren tijdens hun trip. Ze trekken een substantieel aantal bezoekers aan, waarvan een belangrijk percentage buitenlandse bezoekers).

Naar boven

Meetinginfrastructuur

 • Is er een lijst van mogelijke erfgoedlocaties beschikbaar?

Er is geen lijst beschikbaar. Neem bij vragen omtrent de locatie contact op met Toerisme Vlaanderen.

Naar boven

 

 


Algemene subsidiebepalingen

 • Waarom is er een minimum van 1 miljoen betoelaagbare kosten (bij Kernattracties en Meetinginfrastructuur)?

Deze impulsprogramma’s hebben een hoog ambitieniveau. Het gaat daarbij om het gebundeld inzetten van middelen. Let op, 1 miljoen euro is het minimale bedrag van de subsidiabele kosten! Let op, dit geldt niet bij de Vlaamse Meesters (ook niet voor infrastructuur i.k.v. de Vlaamse Meesters).

Naar boven

 • Hoe worden subsidiebedrag en percentage berekend?

Dit gebeurt op basis van het financieel plan, dat deel uitmaakt van het businessplan. Het verschilt dus van project tot project. 60 % is het maximale subsidiepercentage en dit wordt enkel berekend op de betoelaagbare kosten. M.a.w. bij een project met een betoelaagbare kost van 1 miljoen euro, kan je maximaal 600 000 euro subsidie krijgen.

Naar boven

 • Wat is het plafondbedrag?

Er is op voorhand geen plafondbedrag bepaald, dit kan wel gebeuren bij de bepaling van het subsidiebedrag en –percentage per project. Ook kunnen bepaalde kostensoorten geplafonneerd worden.

Naar boven

 • Waaruit moet / kan de eigen inbreng bestaan?

Dit kunnen uiteraard eigen middelen zijn, maar het mogen ook andere bronnen zijn, zoals andere subsidies (Europees, Vlaams, provinciaal, lokaal – zolang het subsidiereglement in kwestie het cumuleren van subsidies toelaat), sponsoring …

Naar boven

 • In welke mate moet je nog starten met een leeg blad of mag je al opgestart zijn?

De aanmeldingsprocedure dient enkel nog maar voor het oplijsten van projectideeën; deze moeten dus nog niet volledig uitgewerkt zijn. Anderzijds moet je toch al een aantal basisgegevens over je project kunnen verschaffen. Projecten mogen al opgestart zijn, maar bij eventuele goedkeuring van de subsidie worden maar kosten aanvaard waarvoor verantwoordingstukken beschikbaar zijn met datum na het moment van opname op de shortlist.

Naar boven

 • Mag er gefaseerd worden? Moeten er dan meerdere businessplannen ingediend worden?

Het businessplan moet alle elementen omvatten i.v.m. de realisatie en exploitatie van een volledig project, dus faseren is niet mogelijk.

Naar boven

 • Stel dat een projectidee pas rond 2018-2020 uitgevoerd kan worden, kan je dan enkel de studie / het businessplan al indienen of moet het ganse project ingediend worden?

Het projectidee moet van in het begin volledig ingediend worden, enkel een studie indienen kan niet. Dit neemt niet weg dat we voorstander zijn van werken op lange termijn.

Naar boven

 • Hoe kan je bepalen of de de-minimisregelgeving van toepassing is? En de AGVV?

Dit moet project per project bekeken worden. De infofiche rond Europese staatssteunregels biedt een eerste aanzet. Toerisme Vlaanderen zal de nodige motivering samen met de indiener opmaken.

Naar boven

 

 


Betoelaagbare kosten

 • Vanaf wanneer komen kosten in aanmerking?

Er worden kosten in aanmerking genomen vanaf de datum van opname op de shortlist, indien het project nadien wordt goedgekeurd. M.a.w. tussen het moment van opname op de shortlist en het moment van goedkeuring van de subsidie, kan gestart worden met het project en kunnen er kosten gemaakt worden, maar dit is gedurende die periode op eigen risico.

Naar boven

 • Welke kosten komen in aanmerking bij evenementen i.k.v. de Vlaamse Meesters?

Alle kosten voor de ontwikkeling en realisatie van het evenement (dus ook verzekering, transportkosten van kunstwerken) komen in aanmerking. Aankoop en restauratie van kunstwerken zijn niet betoelaagbaar.

Naar boven

 • Waarom is de aankoop en restauratie van collecties niet betoelaagbaar?

Het doel is om met de beschikbare middelen te focussen op de toeristische kosten, we willen daar maximaal op inzetten om een zo groot mogelijk toeristisch hefboomeffect te bereiken.

Naar boven

 • Waarom worden er geen communicatie- en promotiekosten aanvaard?

Toerisme Vlaanderen engageert zich om de projecten die financiële steun krijgen, ook te promoten in het buitenland. Promotie in het binnenland is de verantwoordelijkheid van de projecteigenaar. Afspraken i.v.m. communicatie en promotie zullen in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen worden.

Naar boven

 

 


Procedure

 • Komt er geen jaarlijkse oproep?

Nee, de cyclus wordt halfjaarlijks herhaald, m.a.w. telkens zowel in het voorjaar als in het najaar kunnen er aanmeldingen en businessplannen ingediend worden en komt de jury samen om hierover een advies te geven aan de administrateur-generaal.

Naar boven

 • Kan je een projectidee pas in 2016 indienen en is er een einddatum voor realisatie?

Ja, zowel in het voorjaar als in het najaar kunnen er aanmeldingen en businessplannen ingediend worden en komt de jury samen om hierover een advies te geven aan de administrateur-generaal. De einddatum is niet op voorhand bepaald. Dit wordt per project vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Naar boven

 • Begeleidt Toerisme Vlaanderen de indieners in het verdere traject? Wie moeten ze daarvoor aanspreken?

Toerisme Vlaanderen begeleidt bij de totstandkoming van het businessplan, o.a. via de bootcamp, maar ook bij de realisatie van het project. De contactpersonen zullen per project bepaald worden, afhankelijk van de nodige expertise.

Naar boven

 

 


Evaluatie & beoordelingscriteria

 • Kunnen meerdere gelijkaardige projecten de shortlist halen?

Ja, dat kan. De jury kan ook adviseren om oranje licht te geven en de projecteigenaars de opdracht geven om een sterker gezamenlijk project uit te werken.

Naar boven

 • Wat betreft de beoordelingscriteria, zijn zaken als 100 000 bezoekers per jaar en 30 % buitenlandse bezoekers absolute grenzen? Zijn 50 000 internationale toeristen per jaar (dus meer dan de vooropgestelde 30 % van 100 000) en dan minder binnenlandse toeristen ook ok?

Het gaat niet om een absoluut cijfer, het is een streefdoel / ambitie. Dit aantal niet halen geeft wel een lagere score op dit criterium. Onderbouwing / motivering is belangrijk.

Naar boven

 • Hoe wordt het criterium van 100 000 bezoekers per jaar en 30 % buitenlandse bezoekers resp. congressen gemeten? Op welke termijn kijkt men?

Dit gebeurt op jaarbasis voor infrastructuur en op basis van uitstraling bij evenementen. Er wordt niet gekeken vanaf het eerste jaar, er wordt een prognose voor vijf jaar gevraagd.

Naar boven

 • In hoeverre wordt er rekening gehouden met kleinschaligheid, bv. kleinere gemeenten die een project indienen t.o.v. grotere steden?

Het zijn de projecten die beoordeeld worden, niet de aanvragers. Wel kan samenwerking een meerwaarde bieden om tot een sterker project te komen.

Naar boven

 

 

Staat je vraag er niet tussen? Stel je vraag dan per e-mail via impuls@toerismevlaanderen.be.