Inspiratienamiddag Duurzaam Toerisme februari 2017

130 deelnemers uit de brede toeristische sector kwamen op 24 februari 2017 samen in Leuven om te luisteren en te delen, om te praten over ervaringen en om inspiratie op te doen om toeristische activiteiten te verduurzamen. Hieronder vind je alle informatie, resultaten en verslagen terug.

Bekijk het verslag van de presentaties (Word)
Bekijk de PowerPointpresentaties ‘Inspiratienamiddag #duurzaamtoerisme’
Lees de samenvatting en resultaten van de interactieve workshop (Word)

Overzicht duurzame ondersteuning vanuit Toerisme Vlaanderen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Tot voor kort werden er 3 basispijlers onderschreven die samen het concept van duurzame ontwikkeling vormden: People, Planet & Profit. 8 toenmalige MDG’s (Milleniumdoelstellingen). Intussen hervormde de VN de 3 pijlers naar ‘mensen’, ‘planeet’ en ‘welvaart’ (in plaats van ‘profit’) en voegde bovendien ‘vrede’ en ‘partnerschap’ toe. Binnen dit kader zijn 17 duurzame doelstellingen gedefinieerd die samen een holistische benadering vormen voor toekomstige ontwikkelingen.

Waarom zijn deze 'Sustainable Development Goals' belangrijk voor de toeristische sector? Eerst en vooral omdat deze internationale agenda het leven van miljarden mensen wil verbeteren. Omdat het innovatie stimuleert bij miljoenen organisaties wereldwijd en hen een kader biedt om samen duurzame oplossingen uit te werken. En omdat het een gemeenschappelijke taal is die de belangen van duizenden regio’s verdedigt. 

Ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en andere organisaties kunnen hun eigen doelstellingen linken aan deze agenda en aangeven rond welke thema’s ze tegen 2030 echte verandering willen helpen realiseren. 

UNWTO: internationale context

De UNWTO is als Wereld Toerismeorganisatie een agentschap van de Verenigde Naties en is verantwoordelijk voor het stimuleren van verantwoord, duurzaam en universeel toegankelijk toerisme. De UNWTO moedigt de implementatie aan van de ‘Global Code of Ethics for Tourism’, om de socio-economische impact van toerisme in de wereldeconomie te maximaliseren en de negatieve impact van toerisme te minimaliseren. Ook de promotie van de SDG’s staat hoog op de agenda. Vlaanderen is officieel geassocieerd lid van de UNWTO.

Márcio Favilla, Executive Director for Operational Programmes and Institutional Relations van UNWTO, gaf tijdens onze inspiratienamiddag rond duurzaam toerisme meer uitleg. De UNWTO wil werken op deze 5 key areas:

 1. Inclusieve en duurzame economische groei
 2. Sociale inclusie, tewerkstelling en armoedebestrijding
 3. Efficiënt gebruik van hulpbronnen, milieubescherming en klimaatverandering
 4. Culturele waarden, diversiteit en erfgoed
 5. Wederzijds begrip en respect, vrede en veiligheid

Bekijk de video die UNWTO heeft gemaakt voor het Duurzaam Toerismejaar. Alle informatie over het Internationaal Jaar rond Duurzaam Toerisme is te vinden via www.tourism4development2017.org

Praktijkvoorbeelden duurzame toeristische organisaties

Op de inspiratienamiddag stelden 5 duurzame praktijkvoorbeelden uit de Vlaamse en Brusselse toeristische sector zich voor aan het publiek:

 1. Technopolis (Mechelse attractie)
 2. Bel Mundo (Brussels restaurant)
 3. Middelpunt (zorgverblijf in Middelkerke)
 4. ParkInn Leuven (meeting, congres venue en logies)
 5. Onderzoek toeristische draagkracht en bewonersperspectief in Brugge (Stad Brugge en Toerisme Vlaanderen)

Concrete tips en uitleg over deze praktijkvoorbeelden

Resultaten workshop met toeristische sector: noden en ideeën voor een duurzame toekomst

In groepjes van een 8-tal deelnemers en onder begeleiding van een moderator per tafel plaatsten de aanwezige mensen uit de toeristische sector de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tegen het licht van de toeristische context geplaatst. Per sessie en per tafel werd telkens een van de pijlers van duurzame ontwikkelingen besproken: ‘mensen’, ‘welvaart’ en ‘planeet’. De pijlers ‘samenwerking’ en ‘vrede’ zien we als basisvoorwaarden om aan de andere 3 pijlers te kunnen werken. 

In elk werkgroepje kregen de deelnemers de kans met elkaar ervaringen en ideeën te delen. We hanteerden volgende structuur tijdens de workshop:

 1. Welke acties en activiteiten onderneem jij vandaag al in jouw toeristische onderneming of organisatie?
 2. Welke acties kunnen morgen van toepassing zijn? Wat heb je nodig om eventuele drempels te overwinnen?

De output van de workshop geeft geen volledige weergave van wat leeft en gaande is op vlak van duurzame ontwikkeling in voor toerisme in Vlaanderen. Het resultaat brengt weliswaar een aantal interessante inzichten en hopelijk frisse ideeën voor de toeristische sector.  Enkele noden en bedenkingen die uit deze workshop kwamen:

 • Nood aan globale strategische aanpak rond armoede
 • Nood aan tips en coördinatie aanpak voedseloverschotten in de horeca
 • Nood aan extra mogelijkheden rond zorg op vakantie
 • Nood aan onderzoek markaandeel duurzame consumenten
  TIP: in de Eurobarometer van de Europese Commissie vind je voor elk van de EU lidstaten welk aandeel van de bevolking duurzaamheid als belangrijk aspect aangeeft voor de keuze van een toeristische bestemming. De Belgen scoren daarbij veel beter dan de gemiddelde Europeaan. Meer informatie via de website van de Europese Commisie. 
 • Nood aan focus op management en rendabiliteit bij toeristische opleidingen 
 • Nood aan hogere return on investment bij invoer grijs water systeem
 • Nood aan systeem voor ophaling groenafval bij horeca-ondernemers
 • Moeilijk om verantwoord consumptiegedrag bij jongeren en ouderen aan te wakkeren
 • Nood aan wereldwijde/Europese standaarden en methodologieën om duurzaam toerisme en draagkracht te meten, naar analogie met TSA (Tourism Satellite Account) die economische relevantie van toerisme in kaart brengt.
  TIP: UNWTO werkt hier aan: in juni 2017 is er hierover een internationaal congres. Meer info via de website van UNWTO.
 • Nood aan extra sensibilisering en promotie rond Groene Sleutel labels
 • Moeilijk voor kleine ondernemers om vergunning voor windmolens, ... te krijgen
 • Meer tijd vrijmaken om met collega’s zaken samen te doen op het werk
 • Nood aan meer subsidies voor investeringen in duurzame energie bij logies
 • Inspanningen om vluchtelingen en kansarmen in werkketen op te nemen
 • Nood aan meer samenwerking tussen toeristische en niet-toeristische spelers 
 • Bereikbaarheid met openbaar vervoer van toeristische zones moet nog beter
 • Trends deeleconomie opvolgen
 • Inzetten op ruimtelijke spreiding als deeloplossing bij overschrijding toeristische draagkracht
Lees de volledige samenvatting van de output van deze interactieve workshop (Word document). Zelf nog aanvullingen? Stuur die als de wiedeweerga door naar kennisbeheer@toerismevlaanderen.be.