Marketing office

De Marketing Office zorgt er samen met de afdelingen voor dat onze initiatieven van begin tot het einde goed doorgedacht zijn volgens de behoeften van de potentiële toerist, goed in elkaar klikken en goed worden doorgerekend om een maximaal maatschappelijk, economisch en symbolisch resultaat te behalen tegen een minimale kostprijs. Zij brengt de nodige expertise, kennis en procesbegeleiding in opdat onze initiatieven zoveel mogelijk resultaat zouden opleveren en gestroomlijnd zouden zijn. De beleidsnota en de strategie van Toerisme Vlaanderen geven de richting aan. 

Voorbereiding nieuwe marketingstrategie

In 2015 werd de nieuwe marketingstrategie voor de periode 2016-2020 uitgewerkt door de Marketing Office. Via een bevraging over de internationale marketingstrategie 2012-2015 bij zowel interne als externe partners werd in het voorjaar gestart met de opmaak van een SWOT-analyse. Op basis van deze evaluatie en een analyse van onderzoek en trends werd vervolgens de nieuwe strategie ontwikkeld. De eerste grote lijnen werden tijdens de zomer besproken met onze partners. Tijdens het najaar werd de strategie verder verfijnd op basis van interne en externe feedback. De marketingstrategie 2016-2020 werd gefinaliseerd in december 2015. 

Voor de periode 2016-2020 introduceert Toerisme Vlaanderen nieuwe accenten en aandachtspunten in zijn marketingstrategie. De Marketingstrategie 2016-2020 omvat alle activiteiten van Toerisme Vlaanderen, van onze internationale werking tot de activiteiten waarmee we de vakantieparticipatie van Vlamingen willen verhogen. De marketingstrategie vertrekt van vijf uitgangspunten:  

  • Merk 'Vlaanderen
  • Belevingen als toeristische troeven
  • Doelgroepen
  • Doelmarkten
  • Duurzaam toerisme

De integrale marketingstrategie kan je raadplegen op de bedrijfswebsite van Toerisme Vlaanderen.

Ontwikkeling MICE-plan

Een van de speerpunten binnen de marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen is ‘De meetingindustrie voluit ontwikkelen’. Daarom werd in 2015, gelijklopend met de ontwikkeling van de marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen, een gedetailleerd MICE-plan uitgewerkt. Het eerste luik hiervan betreft een strategische analyse inclusief specifieke doelstellingen voor de meetingindustrie. Voor deze oefening werd beroep gedaan op het bureau GainingEdge, dat gespecialiseerd is in de meetingindustrie. In het najaar van 2015 werden de grote lijnen van het MICE-plan voorgesteld aan onze partners. 

Toerisme in Cijfers

Via de publicatie ‘Toerisme in Kerncijfers’ zet Toerisme Vlaanderen de belangrijkste cijfers over het internationale toerisme en de toerismestromen van, naar en in onze regio op een rijtje.

De publicatie ‘Toerisme in Cijfers XL’, die een nog gedetailleerder beeld geeft van de aankomst- en overnachtingsgegevens, is online beschikbaar. Naast de historische overnachtings- en aankomstgegevens werden er in 2015 eveneens voorspellingen gemaakt van de toeristische overnachtingen tijdens de Belgische schoolvakanties. Deze geven een beeld van de trend en het relatieve belang van de vakantieperiodes in toeristische overnachtingen en economische effecten. ‘Toerisme in kerncijfers’ bevat de belangrijkste cijfer- en onderzoeksgegevens over toerisme in Vlaanderen en is verkrijgbaar online of in een handige plooifolder.

De reeks ‘Voorlopige cijfers’, die enkel online beschikbaar is, geeft maandelijks geüpdatete aankomst- en overnachtingsgegevens op basis van de meest recente informatie.

Cijfers betreffende het logiesaanbod in het Vlaamse Gewest worden gebundeld in het rapport ‘Logiesaanbod 2010-2014.’ 

In 2015 werden de gegevens van Vlaamse attracties die deelnemen aan de attractiebarometer gebundeld in een rapport. In het 'Attractierapport 2010-2014' worden de trends van de bezoekerscijfers van de Vlaamse attracties voor de desbetreffende jaren in kaart gebracht.

Marktonderzoeken

Toerisme Vlaanderen verleende in 2015 medewerking aan het onderzoek in het kader van het HOVLA-project van de Artesis-Plantijn hogeschool in Antwerpen. Dit resulteerde in het ‘Hotelrapport Vlaamse kunststeden 2014’.

Monitoring

Toerisme Vlaanderen verzamelt gegevens over eigen activiteiten zoals ondersteuning bij bevraging van trade fam trips of het opstellen en verzamelen van tabellen. Daarnaast kocht Toerisme Vlaanderen in 2015 een systeem aan dat monitort wat online over Vlaanderen verteld wordt en wat het effect van online campagnes is.

Branding

Toerisme Vlaanderen bewaakt en versterkt de merkpositionering en branding door de voortdurende consistente toepassing van het merkbeleid in het marketingbeleid. Dit gebeurt zowel strategisch (bewaken merkarchitectuur, positionering projecten en dienstverlening, corporate communicatie, …) als visueel (toepassing huisstijl, logogebruik, fotografie, communicatie, ...). Op die manier wordt Vlaanderen op termijn een herkenbaar merk, zowel qua vorm als inhoud. 

De beeldenbank werd in 2015 uitgebreid met foto’s, verkregen van partners en nieuwe foto’s gemaakt in opdracht van Toerisme Vlaanderen (bijvoorbeeld toegankelijkheid & fietsen, chocolade, erfgoed & Vlaamse Meesters, ….).

De merkpositionering van het productaanbod in de Flandersshop werd in 2015 verscherpt door de opstart van een nieuwe collectie producten gelinkt aan thema’s uit de marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen.

Adviseren ruimtelijke plannen

Toerisme Vlaanderen geeft advies over alle ruimtelijke plannen die voor toerisme en recreatie relevant zijn en verdedigt de sectorale standpunten. Zowel gewestelijke, provinciale en gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) worden behandeld.

Bij de adviezen worden zowel het intern platform Ruimtelijke Ordening als de provinciale partners betrokken.

Type

Aantal ontvangen RUP's

Aantal geadviseerde RUP's

Gewestelijke plannen

2

2

Provinciale plannen

8

7

Gemeentelijke plannen

46

41

Tabel: Overzicht van het aantal ontvangen en geadviseerde RUP's in 2015

Toerisme Vlaanderen geeft ook advies bij de stedenbouwkundige vergunningen voor het inrichten van toeristische logies. In 2015 werden ongeveer 350 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor toeristische logies geadviseerd.

Actieplan jeugdverblijfcentra

Om de problematiek van de zonevreemde jeugdverblijven aan te pakken en een toekomstgerichte visie op kampplaatsen te ontwikkelen werd in 2007 de Task Force Jeugdverblijven opgericht. De Task Force wordt voorgezeten door het kabinet van de minister van Toerisme en bestaat uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de Vlaamse Regering en de administraties (jeugd, toerisme, natuur en bos, ruimtelijke ordening en landbouw), de VVP, de VVSG, de VVJ en CJT. De Task Force heeft in 2009 een ‘actieplan jeugdverblijfcentra’ opgemaakt met een inventaris van de bedreigingen en mogelijke acties.
In 2010 werden alle onderdelen van het actieplan opnieuw bekeken en verder verfijnd. Het actieplan werd voorgelegd aan de Vlaamse regering en goedgekeurd op 23 juli 2010.

De belangrijkste acties die Toerisme Vlaanderen in het kader van dit actieplan ondernam in 2015:

  • De opvolging van de opmaak van een provinciaal RUP voor de zonevreemde jeugdverblijven in West-Vlaanderen.
  • Het opmaken van een plan-MER (milieu-impact onderzoek) voor vijf jeugdverblijven die gelegen zijn in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Hiervoor werken we nauw samen met Ruimte Vlaanderen. De resultaten van dit onderzoek zullen bepalen of er een ruimtelijk plan voor deze jeugdverblijven wordt opgemaakt teneinde deze zone-eigen te maken.
  • Het updaten van de inventaris van de zonevreemde jeugdverblijven.

Strategische planning voor toerisme

In 2015 werd het strategisch beleidsplan voor toerisme in het Waasland afgerond. Daarnaast werden ook verdere stappen gezet in het planningsproces voor de groene regio Vlaamse Ardennen. Dat traject werd reeds opgestart in 2014. Toerisme Vlaanderen zetelde in de respectievelijke plangroepen. De oplevering van het plan van de Vlaamse Ardennen is voorzien in 2016. Het zal het laatste strategische plan voor toerisme in een stad of regio zijn dat gesubsidieerd werd, na stopzetting van deze toelagen sinds 2015.

Automatisering hotelbarometer

De hotelbarometer is een digitaal platform waarin de bezettingsgraden van de Vlaamse hotels verzameld worden. De hotelbarometer vertaalt deze bezettingen van het hotelniveau naar een hoger niveau zoals stad, provincie, toeristische regio, Vlaams Gewenst, … De hotelbarometer van Toerisme Vlaanderen laat toe de hotelbezettingen op maand- of jaarbasis te vergelijken met andere tijdstippen in het verleden of met andere regio’s of met hotels met andere capaciteiten of comfortclassificaties.

In 2015 werd een koppeling voorzien met FOD Economie. Alle hoteliers worden maandelijks reeds bevraagd door de FOD Economie naar hun bezetting van de vorige maand. Deze bezettingsgegevens vloeien vanaf 2015 automatisch door naar de hotelbarometer, zodat de hotelier vanaf nu nog slechts één keer bevraagd wordt.

Archiefbeheer

Als overheidsinstelling vindt Toerisme Vlaanderen een duidelijk en efficiënt informatiebeheer belangrijk. De inventarisatieprojecten van de afgelopen jaren hebben in 2015 hun vruchten afgeworpen. Het minimaal ontsloten boekhoudarchief werd volledig aangepakt en geïnventariseerd. In totaal werd in 2015 ongeveer 270 lopende meter archief volgens de voorschriften vernietigd.

Jaarondernemingsplan 2016

Het Jaarondernemingsplan van Toerisme Vlaanderen is een operationalisering van de beleidsbrief, met als kernvraag “aan de hand van welke jaaracties zullen we onze strategische doelstellingen waarmaken?”. Na intensief intern overleg kreeg het plan in 2015 vorm. Daarna werden budgetten aan deze jaaracties verbonden.