Marketing Office

De Marketing Office is het kenniscentrum van Toerisme Vlaanderen. We analyseren de behoeften van de potentiële toerist en zorgen dat al onze initiatieven hier van begin tot eind op inspelen. De nodige expertise, kennis en procesbegeleiding zorgen ervoor dat de projecten een maximaal resultaat behalen.

Marktonderzoeken in 2017

Grootschalig reputatieonderzoek

Een grootschalig reputatieonderzoek bij 13 000 reizigers in 13 buitenlandse markten toonde aan dat 72% van hen Vlaanderen kent. Dat is een beduidende verbetering ten opzichte van een vorig onderzoek in 2013, toen dat percentage nog 68% bedroeg. Het reputatieonderzoek leidt tot interessante inzichten over hoe we de bekendheid van Vlaanderen nog kunnen vergroten en welke toeristische troeven we nog beter kunnen uitspelen. De resultaten lees je op onze website.

Draagkrachtonderzoek

Om de draagkracht van onze bestemming te monitoren peilden we met de 'bewonersstudie' naar de houding van de bewoners van de Vlaamse kunststeden tegenover het toerisme en toeristen in hun stad. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met de kunststeden: Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge. We goten de belangrijkste resultaten in een presentatie.

Kampeerautotoerisme in Vlaanderen

Het kampeerautotoerisme groeit de laatste jaren snel. Daarom wil Toerisme Vlaanderen de bestaande faciliteiten voor kampeerauto’s, de ontwikkelingsmogelijkheden van kampeerautotoerisme en het profiel en de verwachtingen van de kampeerautotoerist in kaart brengen. In 2017 startten we met een onderzoek. Hiermee gaan we na of de vraag en het aanbod van kampeerautoplaatsen in Vlaanderen in evenwicht zijn.

Kunststedenonderzoek

Toerisme Vlaanderen startte in 2017 in samenwerking met Kunststeden vzw een nieuw kunststedenonderzoek op. We bevraagden meer dan 4 000 vakantiegangers in de 6 kunststeden (Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen, Brugge en Brussel). We onderzochten onder meer het profiel, de motivatie, activiteiten en bestedingen van vakantiegangers. De resultaten hiervan worden midden 2018 verwacht.

Toerisme Transformeert

In september startten we met het traject 'Toerisme Transformeert'. Binnen dit traject wordt een toekomstvisie uitgewerkt die richting geeft aan het toeristisch beleid van de toekomst. Het uitgangspunt is de brede kracht en impact van toerisme, meer dus dan enkel de economische.

Op 3 oktober 2017 organiseerden we een Toerisme Transformeert inspiratiedag met 150 deelnemers uit de toeristische sector. Van oktober tot eind december voerden we vervolgens een grootschalige luisteroefening om de kracht van reizen voor de toerist beter te begrijpen. Samen met studenten van de Master Toerisme verzamelde Toerisme Vlaanderen meer dan 1 600 verhalen.

Toerisme in cijfers: publicaties en rapporten in 2017

  • In de publicatie ‘Toerisme in Kerncijfers’ (editie 2017) zet Toerisme Vlaanderen de belangrijkste cijfers over het internationale toerisme en de toerismestromen van, naar en in onze regio op een rijtje.
  • Met de digitale publicatie ‘Toerisme in Cijfers XL’ geven we een nog gedetailleerder beeld van de aankomst- en overnachtingsgegevens tot en met 2016.
  • De reeks ‘Voorlopige cijfers’ geeft aankomst- en overnachtingsgegevens weer op basis van de meest recente informatie.
  • Cijfers over het logiesaanbod in het Vlaamse Gewest werden gebundeld in het rapport ‘Logiesaanbod 2012-2016'.
  • In 2017 bundelden we de gegevens van Vlaamse attracties die deelnemen aan de attractiebarometer in het 'Attractierapport 2012-2016'. In dit rapport brachten we de trends van de bezoekerscijfers van de Vlaamse attracties in kaart.
  • Op 1 april 2017, bij de start van het nieuwe logiesdecreet, kreeg de hotelbarometer een grondige transformatie. Met dit instrument worden de bezettingsgraden van hotels berekend, zowel per individueel hotel als op een geaggregeerd niveau. We monitoren niet meer enkel het aantal, maar ook de herkomst en het motief van de hotelgasten. Elk afzonderlijk hotel kan via een eigen hotelbarometer haar persoonlijke bedrijfsresultaten consulteren in het uitbatersportaal voor logies.

Adviseren ruimtelijke plannen

Toerisme Vlaanderen gaf in 2017 advies over alle ruimtelijke plannen die voor toerisme en recreatie relevant zijn, en verdedigde hierin de standpunten van de sector. We behandelden 13 gewestelijke, 10 provinciale en 56 gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP).

Toeristische erkenning

Een gemeente, of een deel ervan, kan zich op basis van twee Koninklijke Besluiten laten erkennen als toeristisch centrum. In 2017 gaf Toerisme Vlaanderen input voor de erkenning van Ieper, Leuven, Mechelen en Tervuren.

Archiefbeheer

Als overheidsinstelling hecht Toerisme Vlaanderen heel wat belang aan een duidelijk en efficiënt informatiebeheer. Het informatiebeheersplan van Toerisme Vlaanderen werd daarom in 2017 grondig herbekeken, en we legden een nieuwe versie voor aan de Selectiecommissie Vlaamse Overheid. Deze herwerking zal de digitale werkstromen beter in kaart brengen en rekening houden met de nieuwe richtlijnen voor algemene gegevensbescherming die in 2018 in werking treden.

Algemene ondersteuning

We zetten in 2017 een digitale rapportage-omgeving op die een accuraat overzicht geeft van alle acties van Toerisme Vlaanderen in binnen- en buitenland vanaf 1 januari 2018. Het dashboard geeft zowel een inhoudelijk als een budgettair overzicht van de actieplannen van de verschillende diensten binnen Toerisme Vlaanderen. 

Monitoring

Voor de grote hefboomprojecten die Toerisme Vlaanderen subsidieert en voor de projecten in het kader van de Vlaamse Meesters en het Toerisme Vlaanderen Congresbureau, zetten we in 2017 de eerste stappen in de ontwikkeling van een geavanceerd monitoringssysteem. Deze monitor is een meetinstrument voor musea en attracties om de tevredenheid van bezoekers te meten. Op basis van deze resultaten zullen musea en attracties hun dienstverlening kunnen verbeteren.

Toerisme Vlaanderen zal deze gegevens gebruiken om op een objectieve en kwalitatieve basis een evaluatie te maken van de projecten waar Toerisme Vlaanderen in investeert.