Sociaal-toeristische verenigingen

FOTO: beeld gravensteen gent
Voor bepaalde groepen in onze maatschappij is het nog steeds niet evident om met vakantie te gaan. Sociaal-toeristische verenigingen organiseren daarom vakanties, specifiek voor kinderen en gezinnen die in armoede leven. Deze organisaties kunnen door Toerisme Vlaanderen worden erkend en een financiële ondersteuning krijgen voor hun werking.

Wie kan erkend worden als sociaal-toeristische vereniging?

Alle private rechtspersonen die een rechtstreekse financiële ondersteuning bewerkstelligen om de vakantie van personen die in armoede leven mogelijk te maken, kunnen een aanvraag tot erkenning als « sociaal-toeristische vereniging » indienen bij Toerisme Vlaanderen. Om erkend te kunnen worden, moet je vereniging voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden:

  1. Het hoofddoel van de vereniging is het organiseren van vakanties voor personen die in armoede leven. Dit doel staat vermeld in de statuten van de verenigingen.
  2. Ze organiseert zelf de vakantie voor personen die in armoede leven. Dit omvat het organiseren van vervoer, verblijf en animatie.
  3. Ze staat in voor het verzamelen van extra privé-middelen om de vakantie van de personen die in armoede leven mogelijk te maken.
  4. Ze organiseert jaarlijks ofwel minimaal 2 vakanties van elk minimaal 4 overnachtingen in binnen- en/of buitenland met minimaal 70 verschillende deelnemers in totaal; ofwel jaarlijks minimaal 1 vakantie van minimaal 6 overnachtingen in binnen- en/of buitenland met minimaal 100 verschillende deelnemers. Het minimum-aantal vereiste deelnemers moet afkomstig zijn uit het Nederlandse taalgebied of tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
  5. Ze bereikt jaarlijks minimaal een vierde nieuwe deelnemers.
  6. Ze exploiteert zelf geen verblijven.
  7. Ze zorgt voor een degelijk financieel beheer.
  8. Ze wordt gekenmerkt door een belangrijke vrijwilligerswerking. De vrijwilligers die de vakanties ter plaatse begeleiden moeten minstens 16 jaar oud worden in 2017. Per 8 deelnemers is 1 begeleider noodzakelijk. Logistieke medewerkers (kookploeg) en hoofdmonitoren worden niet meegeteld.
  9. Ze heeft haar maatschappelijke zetel en haar secretariaat in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De erkenning blijft geldig zolang aan deze erkenningsvoorwaarden en aan de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt voldaan.

Hoe moet je een erkenning aanvragen?

Indien jouw organisatie voldoet aan de specifieke voorwaarden voor erkenning, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen.

Om een aanvraag in te dienen, bezorg je de volgende documenten aan Toerisme Vlaanderen:

1.  Een ingevuld formulier
2.  Een exemplaar van de statuten en, voor zover beschikbaar, van de laatste twee balansen
3.  Een omschrijving van de structuur en de werkzaamheden van de organisatie

De collega's van de dienst Projectfinanciering - cel TvA zullen jouw aanvraag onderzoeken. De administrateur-generaal beslist over de toekenning van de erkenning of de weigering van de erkenningsaanvraag. Als aanvrager krijg je daar binnen de drie maanden na de aanvraag bericht over.

Welke verplichtingen heb je als erkende organisatie om je erkenning te behouden?

De erkenning blijft geldig zolang jouw organisatie aan de erkenningsvoorwaarden en aan de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan blijft voldoen. Wel moet je jaarlijks, vóór 1 april de volgende documenten indienen om de goede werking van de organisatie te staven:

- een werkingsverslag: geeft een overzicht van de verrichte activiteiten en prestaties en geeft aan in hoeverre de doelstellingen van de organisatie bereikt worden;
- een financieel verslag: geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven, met vermelding van alle ontvangen subsidie

Daarnaast beschikt Toerisme Vlaanderen over inzagerecht in de begroting (met vermelding van alle subsidiekanalen, ook die van Toerisme Vlaanderen) en het jaarplan van de aanvrager.

Meer info over de werkwijze om een erkenning aan te vragen kan je nalezen in de volgende brochure.

Erkende sociaal-toeristische verenigingen kunnen beroep doen op financiële ondersteuning van Toerisme Vlaanderen. Lees hoe je een subsidie voor de werking van jouw vereniging kan aanvragen.