Toerisme en recreatie in landbouw-, bos- en natuurgebieden

toerisme en recreatie in landbouw-, bos- en natuurgebieden
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor landbouw, natuur en bos. In dit kader heeft de dienst Kennisbeheer een visie opgemaakt over toerisme en recreatie in de landbouw-, bos- en natuurgebieden.

Om een deel van de visie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) te realiseren, besliste de Vlaamse overheid om landbouw-, natuur- en bosgebieden af te bakenen. In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In de tweede fase worden sinds 2004 de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend.


Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze vormt de basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de bestemmingen op perceelsniveau vastleggen. Ter voorbereiding van de adviesverlening m.b.t. proces heeft de dienst Kennisbeheer een visie opgemaakt over toerisme en recreatie in de landbouw-, bos- en natuurgebieden.

label beslist beleid