Toerisme voor allen verblijven subsidieoproep 2018

Familie rent op gras ©Stefan Jacobs
In 2018 en 2019 organiseert Toerisme Vlaanderen een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Toerisme Vlaanderen wil verder investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de talrijke verblijvers. In 2018 is er een totaal subsidiebedrag van 1 500 000 euro voorzien.


Wie kan een subsidie krijgen?Een must: toegankelijkheidsadvies inwinnen en samenwerken met het Steunpunt Vakantieparticipatie
Waarvoor kan je een subsidie krijgen?Hoe dien je een subsidieaanvraag in?

Waarvoor kan je geen subsidie krijgen?

Is er een subsidielogo?

En wat gebeurt er na de aanvraag?


 

 


Ten opzichte van de vorige oproepen zijn er enkele wijzigingen. De voornaamste verandering is dat je voor subsidies voor toegankelijkheid en het energiezuiniger maken van je infrastructuur voortaan een aanvraag kunt indienen bij het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). Het goede nieuws is dat je voor deze investeringen tot 60% subsidie kan aanvragen bij FoCI. 

Een andere belangrijke wijziging is dat er niet langer een minimumgrens is voor de investeringskost bij Toerisme Vlaanderen. De ondergrens van 7 500 euro die vroeger van toepassing was, geldt niet meer. Dit betekent dat je nu ook voor kleinere ingrepen een subsidieaanvraag kan indienen.

Tenslotte is het belangrijk om te weten dat de uiterste indiendatum voor je subsidieaanvraag 1 april 2018 is. Deze oproep is geldig voor 2 jaar. Dit betekent dat in 2019 dezelfde infrastructuurwerken in aanmerking komen voor subsidie. Als je dossier nog niet voldoende rijp is om in te dienen in 2018, heb je dus een tweede kans in 2019. Toerisme Vlaanderen voorziet in 2018 een totaal subsidiebedrag van 1 500 000 euro.

Wie kan een subsidie krijgen?

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of C met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen. De capaciteit van het verblijf of de vorm van exploitatie (vzw, feitelijke vereniging, privé-persoon, vennootschap of plaatselijke jeugdgroep) zijn niet van belang om een subsidie te kunnen krijgen. 

Hostels en Toerisme voor Allen volwassenenverblijven in het Vlaams Gewest komen niet in aanmerking voor deze subsidie (behalve de hostels gelegen in het Brussels Gewest). Deze types van verblijven vallen sinds 1 april 2017 onder het nieuwe logiesdecreet en kunnen een logiessubsidie aanvragen. Meer info over de logiessubsidie vind je op deze webpagina: www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie

Een subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten. Het budget is beperkt, waardoor het mogelijk is dat het percentage van 40% verlaagd wordt om aan zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie toe te kennen.

Als je project in een voorgaand jaar een subsidie toegewezen kreeg, maar je bent nog niet gestart met de uitvoering, dan kan je geen nieuwe aanvraag indienen. 

Naar boven


Waarvoor kan je een subsidie krijgen?

Definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40% van de kosten voor volgende infrastructuurprojecten:

 1. kosten in het kader van brandveiligheidswerken
 2. kosten voor moderniseringswerken
 3. kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen

Enkele voorbeelden van welke infrastructuurkosten in aanmerking komen voor subsidiëring:

1. Kosten in het kader van brandveiligheidswerken

Betoelaagbare kosten zijn alle vaste installaties in het kader van de verbetering van de brandveiligheid: branddeuren, vluchtwegen, brandtrappen en noodverlichting, brandcentrale, pictogrammen… Kosten die niet in aanmerking komen zijn: autonome detectoren, branddekens, batterijen voor detectoren, onderhoud blusapparaten, onderhoudscontracten, …

2. Kosten voor moderniseringswerken

Betoelaagbare kosten voor de modernisering en uitbouw van sanitair zijn: douches, toiletten, lavabo’s, wasbakken, sanitaire blokken. Aansluiting voor toiletwagens in de omgeving van tentengrond (riolering, verharding, waterleiding, elektriciteit) komt alleen in aanmerking als dit aansluit op het erkende gebouw, dat samen verhuurd wordt met de tentengrond. Investeringen in energiebesparende maatregelen (vb. energiezuinige boilers) kan je niet indienen bij Toerisme Vlaanderen. Voor deze investeringen verwijzen we naar de subsidiemogelijkheden bij FoCI.

Betoelaagbare kosten voor de modernisering en uitbouw van keukens zijn alle vaste onderdelen van een keuken, inclusief de vaste toestellen (bijvoorbeeld een koelcel wel, maar een losse frigo niet).

Allerlei andere moderniseringswerken zoals vernieuwing van dak, gevel, vloeren,…. komen in aanmerking. Ook werken om de asbestproblematiek op te lossen kunnen ingediend worden. Hou er wel rekening mee dat investeringen in energiebesparende maatregelen niet in aanmerking komen bij Toerisme Vlaanderen. Daarvoor kan je subsidie aanvragen bij FoCI. Een voorbeeld: de vernieuwing van het dak komt in aanmerking, maar de dakisolatie is niet door Toerisme Vlaanderen betoelaagbaar, gevelvernieuwing komt in aanmerking maar de isolatie van de buitenmuren is niet betoelaagbaar door Toerisme Vlaanderen, …

3. Kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen

Betoelaagbare kosten zijn alle speel- en ontspanningsmogelijkheden binnen en buiten met avontuurlijke en natuurlijke elementen, en met oog op de toegankelijkheid van elke gebruiker. De infrastructuur buiten moet zich bevinden op de gronden/op het terrein van het erkende jeugdverblijf. De speel- en ontspanningsmogelijkheden moeten gratis ter beschikking gesteld worden. Ook veilige omheining, buitenaanleg en veilige wandelpaden naar de speel- en ontspanningsmogelijkheden op het domein komen in aanmerking voor subsidie, evengoed als de snoezelruimtes binnen.

Naar boven


Waarvoor kan je geen subsidie krijgen?

Voor volgende types van werken kan je geen subsidie aanvragen:

 1. Investeringen in nieuwbouw of in vernieuwbouw van een bestaand verouderd gebouw met het oog op het instandhouden van het bestaande aanbod
 2. Onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden aan het privé-gedeelte van het verblijf of voor de aankoop van gebouwen of gronden
 3. Investeringen in toegankelijkheid (toegankelijkheidsdoorlichting en toegankelijkheidswerken). Jeugdverblijven met rechtspersoonlijkheid kunnen hiervoor terecht bij FoCI. Meer informatie vind je op de website van CJSM
 4. Investeringen in het energiezuiniger maken (energieaudit, isolatie van vloeren, daken, buitenmuren, zonneboiler, centrale verwarming, mazoutinstallatie vervangen door gasinstallatie, warmtepomp, isolerend glas, …). Jeugdverblijven met rechtspersoonlijkheid kunnen hiervoor terecht bij FoCI. Meer informatie vind je op de website van CJSM.
 5. Aanleg van parking

 


Een must: toegankelijkheidsadvies

Bij elke subsidieaanvraag voor ingrijpende werken dien je ook in 2018 een toegankelijkheidsadvies op de bouwplannen in te winnen via het toegankelijkheidsadviesbureau. Zij passen de principes van de infofiches toegankelijkheid toe. Dit toegankelijkheidsadvies moet deel uitmaken van het dossier. Meer informatie vind je op www.inter.vlaanderen

Zijn de werken echter van beperkte aard, neem dan zeker eerst contact op met de dienst Projectfinanciering – Toerisme voor Allen om te weten of de inschakeling van een extern adviesbureau noodzakelijk is. 

Meer informatie, nuttige adressen en praktische infofiches in verband met de toegankelijkheidsnormen voor personen met een handicap kan je vinden op www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidscriteria.

Naar boven


Hoe dien je een subsidieaanvraag in?

Je kan een subsidieaanvraag indienen via het formulier ‘Aanvraag subsidie Toerisme voor Allen’.
Per jaar en per erkend verblijf, kan je slechts één aanvraag indienen.
De schriftelijke aanvraag moet ingediend worden bij Toerisme Vlaanderen, Projectfinanciering – Toerisme voor Allen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.
De oproep voor 2018 is intussen afgesloten.

Bekijk de lijst van verblijven die in 2017 een subsidie kregen.

Naar boven


En wat gebeurt er na de aanvraag?

Een medewerker van Toerisme Vlaanderen komt ter plaatse om de aanvraag te overlopen. Voor meer info over de behandeling van je dossier, kan je steeds bij deze persoon terecht.
Dossiers die op 31 augustus 2018 nog niet volledig zijn, worden afgesloten.

 

 

Info voor begunstigden

- Begunstigden dienen de naam en het relevante subsidielogo te vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project.
Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's

- Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw \ Flanders State of the Art).

 • Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product dienen begunstigden het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo te gebruiken (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden en de subsidievlaggen van Toerisme Vlaanderen. Als je een (extra) vlag nodig hebt, kan je die opvragen bij de dienst Impulsprogramma's.
 • Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie, ...) wordt ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
 • Indien de begunstigde samenwerkt met ​meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt.
 • Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie: 

Vragen? Ingrid Van Hoorebeke (ingrid.vanhoorebeke@toerismevlaanderen.be) en Lutgard Hellinckx (lutgard.hellinckx@toerismevlaanderen.be) helpen je graag verder. 

Naar boven