Toerisme voor Allen verblijven subsidieoproep 2021

Familie rent op gras ©Stefan Jacobs
Toerisme Vlaanderen organiseert jaarlijks een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Toerisme Vlaanderen investeert op deze manier in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van talrijke verblijvers. Alle erkende en principieel erkende jeugdverblijven kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen.

Op deze pagina lees je algemene informatie over de Toerisme voor Allen-subsidies: wie in aanmerking komt, waarvoor je subsidie kunt krijgen en hoe je een geldige aanvraag indient.

Als je project in een voorgaand jaar een subsidie toegewezen kreeg, maar je bent nog niet gestart met de uitvoering, dan kan je geen nieuwe aanvraag indienen. 

Wie komt in aanmerking voor een subsidie? 

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of C met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen. De capaciteit van het verblijf of de vorm van exploitatie (vzw, feitelijke vereniging, privé-persoon, vennootschap of plaatselijke jeugdgroep) zijn niet van belang om een subsidie te kunnen krijgen. 

Hostels en Toerisme voor Allen volwassenenverblijven in het Vlaams Gewest komen niet in aanmerking voor deze subsidie (behalve de hostels gelegen in het Brussels Gewest). Deze types van verblijven vallen sinds 1 april 2017 onder het nieuwe logiesdecreet en kunnen een logiessubsidie aanvragen. Meer info over de logiessubsidie vind je hier

Een subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten. Het budget is beperkt, waardoor het mogelijk is dat het percentage van 40% verlaagd wordt om aan zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie toe te kennen.

Als je project in een voorgaand jaar een subsidie toegewezen kreeg, maar je bent nog niet gestart met de uitvoering, dan kan je geen nieuwe aanvraag indienen. 

Waarvoor kan je een subsidie krijgen? 

Definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximaal 40% van de kosten voor volgende infrastructuurprojecten: 

  1. Kosten in het kader van brandveiligheidswerken
  2. Kosten voor moderniseringswerken
  3. Kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen

Hierna geven we voorbeelden van welke infrastructuurkosten in aanmerking komen voor subsidiëring.

1. Kosten in het kader van brandveiligheidswerken

Betoelaagbare kosten zijn alle vaste installaties in het kader van de verbetering van de brandveiligheid: branddeuren, vluchtwegen, brandtrappen en noodverlichting, brandcentrale, pictogrammen… Kosten die niet in aanmerking komen zijn: autonome detectoren, branddekens, batterijen voor detectoren, onderhoud blusapparaten, onderhoudscontracten, …

2. Kosten voor moderniseringswerken

Betoelaagbare kosten voor de modernisering en uitbouw van sanitair zijn: douches, toiletten, lavabo’s, wasbakken, sanitaire blokken. Aansluiting voor toiletwagens in de omgeving van tentengrond (riolering, verharding, waterleiding, elektriciteit) komt alleen in aanmerking als dit aansluit op het erkende gebouw, dat samen verhuurd wordt met de tentengrond. Investeringen in energiebesparende maatregelen (vb. energiezuinige boilers) kan je niet indienen bij Toerisme Vlaanderen. Voor deze investeringen verwijzen we naar de subsidiemogelijkheden bij FoCI.

Betoelaagbare kosten voor de modernisering en uitbouw van keukens zijn alle vaste onderdelen van een keuken, inclusief de vaste toestellen (bijvoorbeeld een koelcel wel, maar een losse frigo niet).

Allerlei andere moderniseringswerken zoals vernieuwing van dak, gevel, vloeren,…. komen in aanmerking. Ook werken om de asbestproblematiek op te lossen kunnen ingediend worden. Hou er wel rekening mee dat investeringen in energiebesparende maatregelen niet in aanmerking komen bij Toerisme Vlaanderen. Daarvoor kan je subsidie aanvragen bij FoCI. Een voorbeeld: de vernieuwing van het dak komt in aanmerking, maar de dakisolatie is niet door Toerisme Vlaanderen betoelaagbaar, gevelvernieuwing komt in aanmerking maar de isolatie van de buitenmuren is niet betoelaagbaar door Toerisme Vlaanderen, …

3. Kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen

Betoelaagbare kosten zijn alle speel- en ontspanningsmogelijkheden binnen en buiten met avontuurlijke en natuurlijke elementen, en met oog op de toegankelijkheid van elke gebruiker. De infrastructuur buiten moet zich bevinden op de gronden/op het terrein van het erkende jeugdverblijf. De speel- en ontspanningsmogelijkheden moeten gratis ter beschikking gesteld worden. Ook veilige omheining, buitenaanleg en veilige wandelpaden naar de speel- en ontspanningsmogelijkheden op het domein komen in aanmerking voor subsidie, evengoed als de snoezelruimtes binnen.

Waarvoor kan je geen subsidie krijgen bij Toerisme Vlaanderen? 

Voor volgende types van werken kan je geen subsidie aanvragen:

  1. Investeringen in nieuwbouw of de totaalrenovatie van een volledig gebouw;
  2. Onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden aan het privé-gedeelte van het verblijf of voor de aankoop van gebouwen of gronden;
  3. Investeringen in toegankelijkheid (toegankelijkheidsdoorlichting en toegankelijkheidswerken). Jeugdverblijven met rechtspersoonlijkheid kunnen hiervoor terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
  4. Investeringen in het energiezuiniger maken (energieaudit, isolatie van vloeren, daken, buitenmuren, zonneboiler, centrale verwarming, mazoutinstallatie vervangen door gasinstallatie, warmtepomp, isolerend glas, …). Jeugdverblijven met rechtspersoonlijkheid kunnen hiervoor tevens terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media
  5. Aanleg van parking.

Subsidieoproep financiële ondersteuning voor Toerisme voor Allen verblijven 2021

Bedrag van de voorziene subsidie-enveloppe

Voor 2021 werd het totaal subsidiebedrag verhoogd tot 2 500 000 euro.

Is een toegankelijkheidsadvies verplicht? 

Bij elke subsidieaanvraag voor ingrijpende werken dien je ook in 2021 een toegankelijkheidsadvies op de bouwplannen in te winnen via het toegankelijkheidsadviesbureau. Zij passen de principes van de infofiches toegankelijkheid toe. Dit toegankelijkheidsadvies moet deel uitmaken van het dossier. Meer informatie vind je op inter.vlaanderen.

Zijn de werken echter van beperkte aard, neem dan zeker eerst contact op met de dienst Projectfinanciering – Toerisme voor Allen om te weten of de inschakeling van een extern adviesbureau noodzakelijk is. 

Meer informatie, nuttige adressen en praktische infofiches in verband met de toegankelijkheidsnormen voor personen met een handicap kan je vinden op toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidscriteria.

Hoe kan je een subsidieaanvraag indienen? 

Opgelet, vanaf 2020 kan je enkel nog online een subsidie aanvragen. Een aanvraag indienen per post of via e-mail is niet meer mogelijk. Deze handleiding geeft meer informatie over het indienen van een aanvraag via het digitale loket 'Hoe vraag ik online subsidie aan voor mijn logies?'.

Dien hier jouw aanvraag in.

Na de aanvraag?

Een inspecteur van Toerisme Vlaanderen komt ter plaatse om de aanvraag te overlopen. Voor meer info over de behandeling van je dossier, kan je steeds bij de inspecteur terecht. 

Van zodra je aanvraag is goedgekeurd, kan je een aanvraag voor uitbetaling indienen. Vanaf oktober 2020 kan je deze enkel nog online indienen, via hetzelfde portaal als de aanvraag, en niet meer via e-mail of post.

Bij het online indienen van je betaalaanvraag kan je ook bijlagen, zoals foto’s van de uitgevoerde werken, facturen en een overzicht van alle facturen, toevoegen. Op deze manier kan je snel en overzichtelijk je aanvraag indienen. Het maakt bovendien een vlotte afhandeling van de controle en uitbetaling mogelijk.

Meer info?

Met vragen kan je steeds terecht bij de dienst Projectfinanciering – Toerisme voor Allen van Toerisme Vlaanderen: ingrid.vanhoorebeke@toerismevlaanderen.be of lutgard.hellinckx@toerismevlaanderen.be.

Steunmaatregelen 2020

De Vlaamse Regering maakte begin juni 2020 extra middelen vrij om de sociaal-toeristische sector te ondersteunen. Bekijk het overzicht van alle jeugdverblijven die in juli 2020 Toerisme voor Allen-subsidies ontvingen.