Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus - steunaanvraag

Lancering 1 maart 2021 - Om het herstel van de sector te ondersteunen werd het Vlaams Stimulusprogramma in het leven geroepen door de Vlaamse Regering. De steunenveloppe van dit programma bedraagt 30 miljoen euro. Het doel van dit programma is om toeristische ondernemingen (met focus op toeristische logies en attracties) te helpen bij de heropstart. Concreet wordt er wat meer ademruimte gegeven aan de toeristische sector om broodnodige investeringen te doen om de concurrentiepositie op peil te houden en zo opnieuw succesvol te kunnen starten.

--- De oproep voor het Vlaams Stimulusprogramma is afgesloten. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.  ---


Je kan als toeristisch logies of toeristische attractie een steunaanvraag indienen binnen dit Vlaams stimulusprogramma mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Die vind je hieronder, samen met alle andere informatie.


A. Wie kan steun aanvragen?
B. Waarvoor kan ik steun aanvragen? 
C. Hoe dien ik een steunaanvraag in?
D. Hoe worden de dossiers beoordeeld en wanneer wordt de steun uitbetaald?
E. Contact
F. Veelgestelde Vragen

Diende je een aanvraag in voor het Vlaams Stimulusprogramma?

Ten vroegste eind juni krijg je bericht over het al dan niet toekennen van de steun en, indien van toepassing, het toegekende steunbedrag, de betalingsmodaliteiten en het terugbetalingsplan.Wie kan steun aanvragen?

Je kan steun aanvragen als jouw onderneming tot een van de volgende categorieën behoort:

Een toeristisch logies, een toeristische attractie, een hostel of jeugdverblijf
EN
als je als
steunaanvrager tot (minstens) één van volgende rechtsvormen behoort:

 • natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
 • vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
 • vereniging zonder winstoogmerk;
 • buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan bovenvermelde rechtsvormen.

 

Je kan geen steun aanvragen als je een publieke onderneming bent of een onderneming waarbij 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten in handen is van een administratieve overheid.

Meer specificatie omtrent de vereisten bij de categorieën vind je terug in de handleiding op deze pagina.

 

Waarvoor kan ik steun aanvragen?

Je kan steun aanvragen voor investeringen in kader van:

 • gezondheidsmaatregelen;
 • ecologische duurzaamheid;
 • digitalisering;
 • professionalisering.

 

LET OP:

 • De som van de kosten die voor de toegekende steun in aanmerking komt moet minimaal 5000 euro bedragen.
 • De maximale steun die Toerisme Vlaanderen voorziet kan maximaal 200.000 euro bedragen.
 • Investeringsbedragen dienen exclusief BTW geraamd te worden.
 • Uitgaven onder de 250 euro komen niet in aanmerking voor betoelaging.
 • Een onderneming kan per logies of attractie 1 aanvraag indienen;
 • Enkel uitgaven gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen in aanmerking voor betoelaging.
 • De uiterlijke realisatiedatum van het project is 1 juli 2022. (*)
 • De som van de steun die jouw onderneming sinds 13 maart 2020 heeft ontvangen binnen de tijdelijke kaderregeling mag, samen met de aangevraagde steun binnen dit programma, niet hoger zijn dan 1 800 000 euro. (Voorbeelden van reeds ontvangen steun zijn: Vlaams beschermingsmechanisme, hinderpremie, overbruggingsrecht voor zelfstandigen, enz.).


(*) In uitzonderlijke gevallen kan een steunaanvrager maximaal één keer uitstel verkrijgen tot 31 december 2022. De grondig gemotiveerde aanvraag voor het uitstel moet via e-mail gericht worden aan Toerisme Vlaanderen (stimulus@toerismevlaanderen.be) vóór 1 juli 2022.

 

Hoe dien ik een steunaanvraag in?

De oproep voor het Vlaams Stimulusprogramma is afgesloten. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.


Je kan vanaf vanaf 01/03/2021 jouw steunaanvraag indienen. De deadline voor het indienen van jouw aanvraag is 31/03/2021.

De aanvraag kan je maar 1 keer volledig indienen, aanvullingen of wijzigingen achteraf zijn niet mogelijk. Je moet de aanvraagprocedure ook in 1 keer doorlopen, invullen en indienen. Het is niet mogelijk om de aanvraag op een later moment te vervolledigen.

 

Neem alvast onderstaande gegevens bij de hand om het aanvraagformulier vlot in te kunnen vullen:

 • de NACE code van de hoofdactiviteit van je onderneming;
 • een korte omschrijving van de voorziene investeringen;
 • een gedetailleerde raming van de voorziene investeringen;
  Het is belangrijk dat deze raming zo dicht mogelijk aanleunt bij de effectieve kost van de investering. Te ruim ramen kan gevolgen hebben bij de controle. Hou er bij de raming rekening mee dat alle uitgaven exclusief BTW geraamd dienen te worden en dat uitgaven onder de 250 euro niet in aanmerking komen;
 • een motivatie van de geplande investeringen in functie van de beoordelingscriteria.

 

Hoe worden de dossiers beoordeeld en wanneer wordt de steun uitbetaald?

Alle dossiers worden afgetoetst aan enkele ontvankelijkheidsvoorwaarden die je hieronder terugvindt.

 

1.     Beoordeling

De ingediende projecten worden beoordeeld aan de hand van volgende beoordelingscriteria op een totaal van 70 punten:

 • de mate waarin zij bijdragen tot één of meerdere van de maatregelen en doelstellingen van dit programma,
 • de meerwaarde voor de Reizen naar Morgen-filosofie
 • de financiële draagkracht
 • de haalbaarheid van het project

De steunaanvragen worden gerangschikt volgens de behaalde score.

De beoordelingsprocedure loopt van april tot juni 2021. Toerisme Vlaanderen, VLAIO en de deelnemende provincies en kunststeden beoordelen de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria.

 

2.     Verdeling en toekenning

De ontvankelijke steunaanvragen worden ingedeeld in twee categorieën (A en B).

Binnen de rangschikking die ontstaat na de beoordeling, wordt voor categorie A 20% van de steunenveloppe of 6 000 000 euro voorbehouden. Voor categorie B wordt 50% of 15 000 000 euro voorbehouden. De overige 30% wordt over beide categorieën verdeeld.

De financiering gebeurt totdat het gereserveerde steunbudget per categorie uitgeput is.

Indien het totale budget ontoereikend is, wordt voorrang gegeven aan steunaanvragers waarvan de uitbating van de toeristische attractie, logies, hostel of jeugdverblijf hun hoofdactiviteit vormt. Dit wordt nagegaan op basis van de ingevulde NACE code van de hoofdactiviteit.

Na uitputting van het steunbudget van 30 miljoen euro, voorzien de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg alsook de kunststeden Brugge en Gent bijkomend budget voor de ontvankelijke steunaanvragen van projecten op hun grondgebied die na beoordeling niet geselecteerd werden. De specifieke modaliteiten van de provincies en kunststeden voor de verdeling van dit extra budget kan je terugvinden via:

- West-Vlaanderen
- Oost-Vlaanderen
- Antwerpen
- Limburg
- Brugge
- Gent

Toerisme Vlaanderen beslist of de steun binnen het Vlaams Stimulusprogramma al dan niet wordt toegekend.

 

3.     Uitbetaling steun

Vanaf 1 juli 2021 brengt Toerisme Vlaanderen de aanvrager op de hoogte van toekenning of weigering van de steun. Hier ontvang je een kennisgeving van.

Bij beslissing tot toekenning van de steun betaalt Toerisme Vlaanderen je de steun in één schijf uit binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing aan de steunaanvrager.

 

4.     Terugbetaling steun

De begunstigde betaalt aan Toerisme Vlaanderen het terug te betalen deel, met name de toegekende renteloze lening, terug vanaf 2024. Dit gebeurt volgens een terugbetalingsplan.

 

 

CONTACT

Zijn er vragen of onduidelijkheden?

Contacteer ons dan via e-mail op stimulus@toerismevlaanderen.be

Liever bellen? Dat kan op het nummer 02/504 04 44